Uchwała nr 57/117/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 listopada 2019w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.” Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815), w związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020) oraz z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)

Uchwała nr 57/117/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 27 listopada 2019


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511,1571 i 1815), w związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020) oraz z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”, zgodnie z ogłoszeniem o naborze stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
Artur BerusCzłonkowie Zarządu Powiatu:
1) Anna Leżańska…………………………
2) Katarzyna Bilska………………………
3) Tadeusz Bałchanowski…………………
4) Adam Ciok……………………………

Uchwała_nabór_Komisja (202kB) pdf
Ogłoszenie (205kB) pdf
formularz_1 (209kB) pdf
formularz_2 (338kB) pdf
Klauzula informacyjna (281kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (27 listopada 2019, 15:03:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 129