Uchwała nr 54/114/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 listopada 2019w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)

Uchwała nr 54/114/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie: uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815)Zarząd Powiatu Skarżyskiego, uchwala co następuje

§ 1.
Uchwala się Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja 105, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
 
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr 37/81/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, zmieniona Uchwałą Nr 14/40/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 marca 2019 r. i Uchwałą Nr 24/62/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                       Przewodniczący Zarządu
                                                                                         Powiatu Skarżyskiego
                                                                                               Artur Berus
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Anna Leżańska……………………
2. Katarzyna Bilska………………….
3. Tadeusz Bałchanowski………..
4. Adam Ciok…………………………..

    
UZASADNIENIE
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej wystąpił z wnioskiem z dnia 14.10.2019 r. o rozpatrzenie i zatwierdzenie nowego Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Wprowadzenie nowego regulaminu wynika z planowanej restrukturyzacji Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej polegającej na:
- likwidacji samodzielnego stanowiska ds. windykacji i monitoringu rynku pracy, którego zadania przejmują pracownicy merytoryczni poszczególnych komórek organizacyjnych, odpowiedzialni za realizację umów cywilno-prawnych oraz sporządzających decyzje administracyjne dotyczące nienależnie pobranych świadczeń;
- w związku z wprowadzeniem wypłaty wszystkich świadczeń należnych bezrobotnym, pracodawcom i pracownikom za pośrednictwem indywidualnych kont, likwidacji obsługi kasowej w Dziale Finansowo-Księgowym i racjonalizacji zatrudnienia w tym Dziale,   
- przeniesieniu składnicy akt oraz pracowników pomocniczych i obsługi pod bezpośredni nadzór Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego,
- likwidacji funkcji Pełnomocnika Jakości,
- likwidacji funkcji Rzecznika Prasowego PUP.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała (220kB) pdf
Regulamin (1902kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (19 listopada 2019, 09:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122