Uchwała nr 54/113/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 listopada 2019w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815) w związku z § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami

Uchwała nr 54/113/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie: powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U, z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815) w związku z § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w składzie:
1. Katarzyna Bilska - Przewodnicząca Komisji – Członek Zarządu
2. Barbara Kocia - przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej
3. Jan Gajda - przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej
4. Renata Pacek -przedstawiciel Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
5. Martyna Maćkowiak - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
6. Janusz Maciejewski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
7. Joanna Romanowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
8. Joanna Żurawka - Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych
9. Marcin Kruk - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
10. Mariusz Kawa - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2
11. Artur Szumielewicz - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

§ 2
1. Zadaniem Komisji jest podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, których wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej wpłynęły w terminiedo dnia 31 października 2019 roku.
2. Podział środków winien być dokonany w ramach środków finansowych zaplanowanychna ten cel w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2019 roku.

§ 3
Praca Komisji winna być dokonana w oparciu i na zasadach określonych Regulaminem przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami ustawy z dnia 26 stycznia1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287).


§ 4
O terminie posiedzenia Komisji decyduje jej przewodniczący, przy czym ustala się, iż komisja winna zakończyć pracę w terminie do 30 listopada 2019 roku.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu – Pani Katarzynie Bilskiej.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .                                                                                            Przewodniczący
                                                                                  Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                             Artur Berus


Podpisy członków Zarządu Powiatu:
Anna Leżańska ...........................
Katarzyna Bilska ................…………
Tadeusz Bałchanowski ..................
Adam Ciok ...............…………………...

Uchwała (71kB) pdfmetryczka


Opublikował: Anna Bugajska (19 listopada 2019, 09:19:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158