Uchwała nr 54/112/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 listopada 2019w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.” Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej( Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

Uchwała nr 54/112/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 listopada 2019


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej( Dz. U. z 2019 r., poz. 294).Zarząd  Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn.: „Prowadzenie  punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz
z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.” polegający na prowadzeniu dwóch punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej.

§ 2.
Szczegółowe warunki konkursu określa ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego, stanowiące  załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.   

§ 3.
Ogłoszenie o którym mowa w § 2 podlega publikacji na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                            
 
                                                                                      Przewodniczący Zarządu
                                                                                        Powiatu Skarżyskiego

                                                                                               Artur Berus
 
Członkowie Zarządu:
1. Anna Leżańska…………………………                        
2. Katarzyna Bilska………………………                 
3. Tadeusz Bałchanowski…………….                   
4. Adam Ciok……………………………….              

 
UZASADNIENIE
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294) nakłada na powiaty obowiązek realizacji zadań określonych w wymienionej powyżej ustawie. Zadania wynikające z tej ustawy są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, finansowanymi z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów poprzez udzielenie powiatom dotacji celowej.
W roku  2020 zgodnie z zasadami ustalania ilości punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, powiat skarżyski zobowiązany jest do utworzenia trzech punktów, z których prowadzenie dwóch powierzy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020) organ administracji publicznej zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs ofert. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej należy do kompetencji organu wykonawczego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Skarżyskiego niniejszą uchwałą uruchamia procedurę wyłonienia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie  punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2020 r.”  Ogłoszenie otwartego konkursu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały zawiera wymagane informacje o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. określa:
1) rodzaj zadania,
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację,
3) zasady przyznania dotacji,
4) terminy i warunki realizacji,
5) termin składania ofert,
6) tryb i kryteria składane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,
7) zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim, zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała (211kB) pdf  
Ogłoszenie (116kB) pdf
Załącznik Nr 1 (258kB) pdf
Załącznik Nr 2 (257kB) pdf
Załącznik Nr 3 (259kB) pdf
Załącznik Nr 4 (254kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (19 listopada 2019, 09:11:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124