Uchwała nr 53/109/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 6 listopada 2019w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z Uchwałą nr 103/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uchwała nr 53/109/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z Uchwałą nr 103/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 
1. Do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia i zarekomendowania Radzie Powiatu Skarżyskiego firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2019, 2020 i 2021 powołuje się komisję konkursową w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Postępowanie w celu wyłonienia i zarekomendowania Radzie Powiatu Skarżyskiego firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 winno być przeprowadzone w oparciu o ustalenia zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego 

Artur Berus 

Członkowie Zarządu Powiatu:
Anna Leżańska  
Katarzyna Bilska
Tadeusz Bałchanowski 
Adam Ciok

Uchwała (80kB) pdf
Załącznik 1 (61kB) pdf
Załącznik 2 (509kB) pdf
Załącznik 3 (380kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (14 listopada 2019, 09:21:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122