Uchwała nr 46/98/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 3 października 2019w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części holu w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1. Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492,730,959 i 1655) oraz w związku z Uchwałą Nr 118/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r. poz. 373)

Uchwała nr 46/98/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 października 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części holu w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1.

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492,730,959 i 1655) oraz w związku z Uchwałą Nr 118/XIV/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Skarżyski jest podmiotem tworzącym (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r. poz. 373)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

 § 1.  
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części holu o powierzchni 25,98 m² w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej 1 celem zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. 

 § 2. 
 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

 § 3. 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego 
Artur Berus
Członkowie Zarządu
1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilska
3. Tadeusz Bałachanowski
4. Adam Ciok

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (7 października 2019, 14:26:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106