Uchwała nr 42/93/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 września 2019w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1571) oraz § 76 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628)

Uchwała nr 42/93/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 września 2019


w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1571) oraz § 76 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1872, z 2017 r. poz. 1628)


Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 
  
§ 1. 
Uzgadnia się wysokość opłat za posiłki, termin i sposób ich wnoszenia: 
1)      Dla dzieci i młodzieży szkolnej: 
a)      śniadanie i II śniadanie – 4,00 zł, 
b)      obiad – 7,50 zł, 
c)      podwieczorek – 2,00 zł, 
d)      kolacja – 2,50 zł. 
2)      Termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki: do 25 dnia każdego miesiąca gotówką 
w kasie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej lub przelewem na rachunek bankowy w/w zespołu. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz dyrektorowi Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr 49/93/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30.10.2017 roku 
w sprawie: uzgodnienia wysokości opłat za posiłki, terminu i sposobu ich wnoszenia 
w stołówce Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. 
  
  
§ 4 .
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. 
  
   Przewodniczący 
     Zarządu Powiatu Skarżyskiego     
 Artur Berus 
  
Podpisy członków Zarządu Powiatu 
1.      Anna Leżańska                      ……………………… 
2.      Katarzyna Bilska                   ……………………… 
3.      Tadeusz Bałchanowski          ……………………… 
4.      Adam Ciok                            ……………………… 
 
Uchwała (205kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (23 września 2019, 13:14:58)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (24 września 2019, 08:40:46)
Zmieniono: Numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 120