Uchwała nr 42/92/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 września 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Na podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r poz. 544, 545, 807, 970, 1556, 2187, 2339, 2757, 3355)

Uchwała nr 42/92/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 18 września 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r poz. 544, 545, 807, 970, 1556, 2187, 2339, 2757, 3355)


uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 Przewodniczący 
 Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
 
 Artur Berus 
Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1. Anna Leżańska 
2. Katarzyna Bilska 
3. Tadeusz Bałchanowski 
4. Adam Ciok 

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (20 września 2019, 09:01:08)

Ostatnia zmiana: Olga Łukomska (24 września 2019, 08:40:25)
Zmieniono: Numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 102