Uchwała nr 37/88/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 sierpnia 2019w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowejzabudowanej położonej przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym (Dz.U. z 2019r. Poz.511 i 1571) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

Uchwała nr 37/88/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 28 sierpnia 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowejzabudowanej położonej przy ul. Sportowej 3 w Suchedniowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządziepowiatowym (Dz.U. z 2019r. Poz.511 i 1571) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu.


Zarząd Powiatu u c h w a l a, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanejczterema budynkami, ogrodzeniem, placem i drogą, parkingiem z kostki, kanałemzaplecza, siecią zewnętrzną ściekową, położonej w Suchedniowie, oznaczonej w ewidencjigruntów i budynków jako działki o numerach: 4662/5 o powierzchni 0,0966 ha i 4663/2o powierzchni 0,8673 ha z Fundacją Św. Marcina Patria Et Misericordia z przeznaczeniemna działalność edukacyjną.
2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od procedury przetargowej na najem nieruchomościopisanej w ust.1.
3. Umowa może zostać zawarta czas określony od 01.09.2019r do 31.08.2020r.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                   Przewodniczący Zarządu
                                                                                     Powiatu Skarżyskiego
                                                                                            Artur Berus
Członkowie Zarządu
1. Anna Leżańska. …............................
2. Katarzyna Bilska...............................
3. Tadeusz Bałchanowski.......................
4. Adam Ciok …...................................

Uchwała (68kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (4 września 2019, 10:23:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145