Uchwała nr 34/85/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 14 sierpnia 2019w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz.511) oraz Uchwały Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Uchwała nr 34/85/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz.511) oraz Uchwały Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd


Zarząd Powiatu u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu 2 m2 powierzchni użytkowej w I liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej z dotychczasowym najemcą – Panem Henrykiem Szcześniakiem PU „Vending”. Umowa najmu będzie zawarta na okres od 02.09.2019r. do 31.08.2022r. Warunki umowy najmu ustali Dyrektor I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku - Kamiennej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                        Przewodniczący Zarządu
                                                                                          Powiatu Skarżyskiego
                                                                                               Artur Berus
Członkowie Zarządu.
Anna Leżańska............................
Katarzyna Bilska..........................
Tadeusz Bałchanowski...................
Adam Ciok …...............................

Uchwała (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (20 sierpnia 2019, 11:37:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188