Uchwała nr 34/84/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 14 sierpnia 2019w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu” Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730)

Uchwała nr 34/84/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 sierpnia 2019


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,   co  następuje: 
  
§ 1. 
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. 
  
§ 2. 
1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1. 
2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Bankowa obsługa budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. 
  
  
§ 3. 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 
  
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
                                                        Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego         
Artur Berus
Członkowie Zarządu:
1.    Anna Leżańska 
2.    Adam Ciok 

Uchwała (230kB) pdf
Załącznik 1 (339kB) pdf
Załącznik 1 do siwz (142kB) pdf
Załącznik 2 (205kB) pdf
Załącznik 3 (223kB) pdf
Załącznik 4 (438kB) pdf
Załącznik 5 (472kB) pdf
Załącznik 6 (292kB) pdf
SIWZ (721kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (19 sierpnia 2019, 10:00:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198