Uchwała nr 32/81/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 lipca 2019w sprawie: powołania likwidatora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z Uchwałą Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, oraz w oparciu o Uchwałę Nr 24/61/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie

Uchwała nr 32/81/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 lipca 2019


w sprawie: powołania likwidatora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z Uchwałą Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, oraz w oparciu o Uchwałę Nr 24/61/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w SuchedniowieZarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się z dniem 1 września 2019 r. likwidatora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Suchedniowie w osobie Pana Grzegorza Michnowskiego pełniącego do dnia 31 sierpnia 2019 r. funkcję dyrektora zespołu.
 
§ 2.
 
1. Do zadań likwidatora należy w szczególności:
 
1) zamknięcie ksiąg rachunkowych,
2) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami,
3) sporządzenie zestawienia należności i zobowiązań,
4) przygotowanie wymaganych sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych, deklaracji VAT,
5) dokonanie wykreśleń szkoły w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym oraz wyrejestrowanie szkoły z ewidencji podatników podatku od nieruchomości i ewidencji ZUS,
6) archiwizacja dokumentacji likwidowanej szkoły i jej protokolarne przekazanie do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
7) archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania i jej protokolarne przekazanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach,
8) sporządzenie i przedłożenie Zarządowi Powiatu Skarżyskiego sprawozdania z przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
 
2. Likwidator wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.
 
§ 3.
 
Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 30 listopada 2019 r.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący Zarządu
                                                                                  Powiatu Skarżyskiego
                                                                                       Artur BerusCzłonkowie:
Anna Leżańska  …………………….
Katarzyna Bilska …………………...
Tadeusz Bałchanowski ……………
Adam Ciok …………………………....

Uzasadnienie
Rada Powiatu Skarżyskiego w dniu 21 lutego 2019 roku podjęła uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, a dnia 5 czerwca 2019 roku Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 24/61/2019 określił szczegółowy plan działań związany z likwidacją szkół wchodzących w skład zespołu. Ponieważ pewne czynności określone w planie działań należy wykonać po dniu 31 sierpnia 2019 roku tj. po dniu rozwiązania zespołu zachodzi konieczność powołania na okres trzech miesięcy likwidatora w osobie Pana Grzegorza Michnowskiego, pełniącego do dnia 31 sierpnia 2019 roku funkcję dyrektora zespołu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 
 
  Uchwała (211kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (1 sierpnia 2019, 13:58:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175