Uchwała nr 32/79/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 lipca 2019w sprawie: upoważnienia Pana Marcin Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz.511)

Uchwała nr 32/79/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 31 lipca 2019


w sprawie: upoważnienia Pana Marcin Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz.511)Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Pana Marcina Kruka – Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do reprezentowania Powiatu Skarżyskiego we wszelkich czynnościach związanych z udziałem w przetargu pn. ”Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Skarżysko-Kamienna do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej ul. Szkolna 15 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2019/2020”, ogłoszonym przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
Wyznacza się następujący zakres pełnomocnictwa:
1. przygotowanie i złożenie oferty przetargowej,
2. podpisywanie dokumentów i składanie oświadczeń woli związanych z przystąpieniem do przetargu,
3. zawarcie umowy na realizację w/w zadania,
4. podpisywanie dokumentów związanych z realizacja zadania oraz jego rozliczeniem,
5. dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi w ramach realizacji zadania.

§ 2
Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
 
§ 3
Umocowanie jest udzielone na czas nieoznaczony i może zostać odwołane w każdej chwili.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Skarżyskiego
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                      Przewodniczący
                                                                          Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
 
                                                                                        Artur Berus
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
 
1. Anna Leżańska………………………
2. Katarzyna Bilska…………………….
3. Tadeusz Bałchanowski……………
4. Adam Ciok…………………….......…
 
Uchwała (285kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (1 sierpnia 2019, 13:49:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142