Uchwała nr 31/76/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 lipca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie SkarżyskimNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z wyrokiem TSUE z dnia 29.09.2015 r. (C-276/14), uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Syg.akt I FPS 4/15) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280)

Uchwała nr 31/76/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 lipca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) w związku z wyrokiem TSUE z dnia 29.09.2015 r. (C-276/14), uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Syg.akt I FPS 4/15) oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 280)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 

  
§ 1. 
W uchwale Nr 47/104/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Skarżyskim wprowadza się następujące zmiany: 
1.      Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2.      W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany: 
1)      § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Proporcja będzie wyliczana na zasadach określonych w art. 90 ustawy przez każdą jednostkę organizacyjną odrębnie.” 
2)      w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku faktur nabycia za zakup produktów leczniczych na rzecz pensjonariuszy DPS, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych produkty nabywane są na rzecz osoby fizycznej a transakcja musi zostać udokumentowana prawidłowo wystawioną fakturą VAT, zwierająca następujące elementy: 
  

FAKTURA NABYCIA
Nabywca: osoba fizyczna (
pensjonariusz, podopieczny)
Odbiorca: jednostka organizacyjna (jej nazwa i adres)
Płatnik: Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna
                NIP 663-18-43-857                                                                         

  
3)      § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rozliczenia pomiędzy jednostkami wymienionymi
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały nie są fakturowane i nie powinny być ujmowane
w ewidencjach sprzedaży i zakupu ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez jednostki Powiatu Skarżyskiego. Podstawą tych rozliczeń jest nota księgowa. Dopuszcza się, jako podstawę rozliczeń, fakturę z zaznaczeniem, że nie podlega
ona rozliczeniu podatkiem VAT i nie będzie uwzględniana w rejestrze sprzedaży.” 
4)     W § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „ W przypadku jednostki organizacyjnej Starostwo Powiatowe obliczona kwota podatku VAT będzie przekazywana na wskazany rachunek z konta dochodów do 24-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
  
§ 2. 
  
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Skarżyskiego oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego. 
  
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
                                                                                                 
  
  
  
  
                                                                                              Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                                   Artur  Berus 
  
  
Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Anna Leżańska 
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski 
4.      Adam Ciok 
  

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (31 lipca 2019, 08:09:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184