Uchwała nr 31/78/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 lipca 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokNa podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, 2 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

Uchwała nr 31/78/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 lipca 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, 2 i 3, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok


uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Zadania inwestycyjne roczne w 2019r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
  
§ 3.
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 
  
§ 4. 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                        

  Przewodniczący 
           Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                                  Artur Berus 
Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Anna Leżańska 
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski 
4.      Adam Ciok

Uchwała (205kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (31 lipca 2019, 08:00:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183