Uchwała nr 31/77/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 lipca 2019zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz.511), w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz § 28 i § 29 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 oraz z 2018r. poz. 2471)

Uchwała nr 31/77/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 lipca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz.511), w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351) oraz § 28 i § 29 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 oraz z 2018r. poz. 2471)


uchwala się, co następuje: 

§ 1.
W uchwale Nr 10/26/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Skarżyskiego oraz dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu  Załącznik nr 2 „Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym i skonsolidowanym bilansem Powiatu Skarżyskiego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
  
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 
  
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
                                                                                          Przewodniczący 
     Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                                                    Artur Berus 
Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Anna Leżańska 
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski 
4.      Adam Ciok

Uchwała (644kB) pdf
Załącznik 1 (204kB) pdf
Uzasadnienie (98kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (31 lipca 2019, 07:52:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96