Uchwała nr 30/75/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 lipca 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

Uchwała nr 30/75/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 17 lipca 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok


uchwala się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                          Przewodniczący
                                                                                Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                           Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilska
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

Uchwała (202kB) pdf
Uzasadnienie (203kB) pdf
Załącznik Nr 1 (290kB) pdf
Załącznik nr 2 (312kB) pdf
Załączniki (294kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (18 lipca 2019, 15:13:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 151