Uchwała nr 28/73/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 3 lipca 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokNa podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 i 6 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

Uchwała nr 28/73/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 lipca 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz §10 pkt 1 i 6 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok


uchwala się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 22 / IV / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok:
Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 12.762.938,34zł,
a) wydatki bieżące 1.200.432,44zł
b) wydatki majątkowe 11.562.505,90zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                          Przewodniczący
                                                                                Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                           Artur Berus
Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
1. Anna Leżańska
2. Katarzyna Bilska
3. Tadeusz Bałchanowski
4. Adam Ciok

Uchwała (205kB) pdf
Uzasadnienie (198kB) pdf
Załącznik Nr 1 (378kB) pdf
Załącznik Nr 2 (395kB) pdf
Załączniki (481kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (5 lipca 2019, 09:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 178