Uchwała nr 28/70/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 3 lipca 2019w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)

Uchwała nr 28/70/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 lipca 2019


w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587)


Zarząd Powiatu u c h w a l a co następuje:

§ 1
Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej ogłoszony w dniu 8 maja 2019 roku i przeprowadzony w dniu 6 czerwca 2019 roku przez Komisję Konkursową powołaną Uchwałą Nr 19/52/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 maja 2019 roku w wyniku którego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                            Przewodniczący
                                                                                  Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                             Artur Berus
Podpisy członków Zarządu Powiatu
1. Anna Leżańska ……………………
2. Katarzyna Bilska ................
3. Tadeusz Bałchanowski …......
4. Adam Ciok ….....................

UZASADNIENIE
Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.

W dniu 8 maja 2019 roku Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął uchwałę nr 19/52/2019 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, powołując w tym celu Komisję Konkursową.

Posiedzenie Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, odbyło się w dniu 6 czerwca 2019 roku.

Na konkurs złożone zostały 2 oferty. Kandydaci zostali dopuszczeni do postępowania konkursowego przez Komisję Konkursową. W prawidłowo przeprowadzonym głosowaniu tajnym Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w osobie Pani Joanny Żurawki.

Zgodnie z 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę zatwierdza konkurs, o ile nie zaszły określone w przywołanym przepisie przesłanki do unieważnienia konkursu i jego ponownego przeprowadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Skarżyskiego postanowił podjąć niniejszą uchwałę.

Uchwała (71kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (5 lipca 2019, 08:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118