Uchwała nr 28/69/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 3 lipca 2019w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Uchwała nr 28/69/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 lipca 2019


w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)


Zarząd Powiatu u c h w a l a co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy powołuje się komisje egzaminacyjne w następujących składach:
1. Dla Pani Ilony Wątłej:
a) Katarzyna Bilska - przewodniczący komisji
b) Krzysztof Jabłoński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) Marcin Kruk - dyrektor szkoły
d) Ewelina Wiech - ekspert z listy ekspertów MEN
e) Elżbieta Rutecka - ekspert z listy ekspertów MEN
2. Dla Pani Iwony Piętak:
a) Katarzyna Bilska - przewodniczący komisji
b) Krzysztof Jabłoński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) Artur Szumielewicz - dyrektor szkoły
d) Ewelina Wiech - ekspert z listy ekspertów MEN
e) Elżbieta Rutecka - ekspert z listy ekspertów MEN
3. Dla Pani Ewy Rabajczyk:
a) Katarzyna Bilska - przewodniczący komisji
b) Krzysztof Jabłoński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) Mariusz Kawa - dyrektor szkoły
d) Ewelina Wiech - ekspert z listy ekspertów MEN
e) Elżbieta Rutecka - ekspert z listy ekspertów MEN
4. Dla Pana Karola Janiszewskiego:
a) Katarzyna Bilska - przewodniczący komisji
b) Krzysztof Jabłoński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
c) Mariusz Kawa - dyrektor szkoły
d) Ewelina Wiech - ekspert z listy ekspertów MEN
e) Elżbieta Rutecka - ekspert z listy ekspertów MEN

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu – Pani Katarzynie Bilskiej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                            Przewodniczący
                                                                                  Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                             Artur Berus
Podpisy członków Zarządu Powiatu
1. Anna Leżańska ……………………...
2. Katarzyna Bilska …………………….
3. Tadeusz Bałchanowski ……………
4. Adam Ciok …………………...........

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9g ust. 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w skład której wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na wniosek nauczyciela w skład komisji powołany może być także przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Żaden z nauczycieli nie wnioskował o powołanie w skład komisji przedstawiciela związku zawodowego. W związku ze złożonymi do dnia 30 czerwca 2019 roku przez 4 nauczycieli wnioskami o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała (75kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (5 lipca 2019, 08:22:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163