Uchwała nr 27/68/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 czerwca 2019w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730)

Uchwała nr 27/68/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,   co  następuje:
 
§ 1.
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”.
 
§ 2.
1.    Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
2.      Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe
II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej”.
 
§ 3.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                      Przewodniczący 
  Zarządu Powiatu  Skarżyskiego                                                                                                                          
Artur Berus

Członkowie Zarządu:     
1.    Anna Leżańska 
2.    Katarzyna Bilska
3.    Tadeusz Bałchanowski 
4.    Adam Ciok 

Uchwała (217kB) pdf
Załącznik 1 (269kB) pdf
Załącznik 2 (232kB) pdf
Załącznik 3 (439kB) pdf
Załącznik 4 (453kB) pdf
Załącznik 5 (273kB) pdf
Załącznik 6 (541kB) pdf
Załącznik rys (3555kB) pdf
SIWZ (703kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (28 czerwca 2019, 08:43:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65