Uchwała nr 27/66/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 czerwca 2019w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego. Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz.270, 492 i 801), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490) oraz Uchwały Nr 296/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20

Uchwała nr 27/66/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 26 czerwca 2019


w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz.270, 492 i 801), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490) oraz Uchwały Nr 296/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017r r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 20


Zarząd Powiatu u c h w a l a, co następuje: 

§ 1.
 
1. Postanawia się ogłosić drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego o pow. użytkowej 612,30m2 stanowiącego odrębną własność – lokal użytkowy nr 1 – zlokalizowanego w budynku położonym w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 20 wraz z udziałem 6123/25961 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 126 w obrębie 10 – Metalowiec, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1R/00017812/9. 

2. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 


 § 2. 

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 2 miesięcy na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej. 

§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

   Artur Berus
Członkowie Zarządu:
Anna Leżańska
Katarzyna Bilska 
Tadeusz Bałchanowski
Adam Ciok 

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (28 czerwca 2019, 08:13:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62