Uchwała nr 24/62/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 czerwca 2019zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Uchwała nr 24/62/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 czerwca 2019


zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)Zarząd Powiatu Skarżyskiego, uchwala co następuje
§ 1.

W Uchwale Nr 37/81/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, zmienionej Uchwałą Nr 14/40/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 marca 2019 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit i.
2) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu realizacji określonych zadań w Urzędzie Dyrektor PUP może powoływać zespoły
i komisje zadaniowe oraz wyznaczać osoby odpowiedzialne za koordynacje ich pracy – koordynatorów.”
3)  w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor PUP, Zastępca Dyrektora PUP, natomiast kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych, po uzgodnieniu z Dyrektorem, mają prawo łączyć zadania przewidziane
w strukturze organizacyjnej dla wielu stanowisk – w jedno stanowisko”.
4) w § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W Urzędzie oraz w komórkach organizacyjnych występują stanowiska pracy jedno
i wieloosobowe, których wykaz ustala Dyrektor Urzędu w porozumieniu z kierownikami
i koordynatorami komórek organizacyjnych, grupując stanowiska pracy niezbędne do realizacji zadań.”  
5) w § 15 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych oraz zamówień publicznych /IZ/,”
6) w § 19 ust. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Prawo żądania od dyrekcji PUP oraz innych komórek organizacyjnych materiałów, informacji i opinii niezbędnych do wykonywania przydzielonych zadań.”
7) w § 19 ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nieobjętych zakresem czynności z obszaru działania podległej komórki.”
8) w § 19 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie:
„24) Wdrażanie do pracy nowych pracowników, poprzez:
a)    przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego BHP,
b)   zapoznanie pracownika z zadaniami na jego stanowisku,
c)    zapoznanie z osobami współpracującymi,
d)   zapoznanie z obsługą programu Syriusz,
e)    zgłoszenie Dyrekcji gotowości do podjęcia samodzielnej pracy.
9) w § 19 w ust. 1 uchyla się pkt 29.
10) w § 27 w ust.  1 uchyla się pkt 6.
11) w § 29 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. m.
12) w § 31 w ust. 1 po wyrazach „stanowiska ds. ochrony danych dodaje się wyrazy „oraz zamówień publicznych”.
13) w § 31 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych dotyczących dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych na potrzeby PUP, na podstawie zapotrzebowania, oszacowania, opisu przedmiotu zamówienia oraz innych elementów zamówienia
z odpowiednich komórek organizacyjnych.”
14) W Schemacie Organizacyjnym oraz Liście stanowisk pracy po wyrazach” Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych” dodaje się wyrazy „oraz zamówień publicznych”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                       Przewodniczący Zarządu
                                                                                         Powiatu Skarżyskiego
                                                                                              Artur Berus
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
1.    Anna Leżańska……………………
2.    Katarzyna Bilska………………….
3.    Tadeusz Bałchanowski…………
4.    Adam Ciok…………………………


    
UZASADNIENIE
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej wystąpił z wnioskiem z dnia 22.05.2019 r. o rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Wprowadzenie zmian  wynika z:
- realizacji bieżących zadań urzędu,
- proponowanej zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uwzględniającej zaniechanie ustalania przez osoby pełniące funkcje Doradcy Klienta Indywidualnego profilu pomocy, oznaczającego właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określony w ustawie.
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Uchwała (226kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (7 czerwca 2019, 09:04:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145