Uchwała nr 24/61/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 czerwca 2019w sprawie: przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), realizując Uchwałę Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie

Uchwała nr 24/61/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 czerwca 2019


w sprawie: przyjęcia szczegółowego planu działań związanego z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), realizując Uchwałę Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w SuchedniowieZarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się szczegółowy plan działań związany z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, Skarbnikowi Powiatu Skarżyskiego, Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Zarządu
                                                                                         Powiatu Skarżyskiego
                                                                                               Artur BerusCzłonkowie:
Anna Leżańska  …………………….
Katarzyna Bilska …………………...
Tadeusz Bałchanowski ……………
Adam Ciok ………………………….
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 24/61/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
 
Szczegółowy plan działań związanych z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie
 
L.p.                   Zadanie do realizacji                      Termin                        Podmiot realizujący
1.                     Przekazanie na podstawie          do 30 czerwca 2019 r.           Dyrektor szkoły
                    protokołu zdawczo-odbiorczego                                                      -
                  do szkół i placówek oświatowych                                       Dyrektorzy szkół i placówek
                  Powiatu Skarżyskiego pozostałych                                      oświatowych Powiatu
                  środków trwałych nadających się                                       Skarżyskiego przy udziale
                do dalszego użytku tj. wyposażenie:                                    Wydziału Edukacji, Promocji,
             sal lekcyjnych, pracowni.                                        Kultury, Sportu i Turystyki                 

2.              Wypłata na rzecz pracowników:        do 31 sierpnia 2019 r.             Dyrektor szkoły
                 - odpraw,
                 - tzw. 13-tek,
                - ekwiwalentów za niewykorzystany
                   urlop wypoczynkowy,
                - świadczeń urlopowych,
                - innych świadczeń wynikających
                   z rozwiązania stosunków pracy.   

3.            Wydanie pracownikom świadectw        do 31 sierpnia 2019 r.            Dyrektor szkoły
               pracy lub innych dokumentów związanych
               z rozwiązaniem stosunków pracy. 

4.            Przekazanie do Zespołu Szkół              do 31 sierpnia 2019 r.            Dyrektor szkoły
               Samochodowo-Usługowych                                                                -
               w Skarżysku-Kamiennej listy                                                  Dyrektor Zespołu Szkól
               emerytów i rencistów, w której                                            Samochodowo-Usługowych
               to jednostce będą korzystać z ZFŚS.                                       w Skarżysku-Kamiennej
  
5.             Zawiadomienie o likwidacji                do 31 sierpnia 2019 r.              Dyrektor szkoły
                odpowiednich organów,
                urzędów lub instytucji

6.             Zawiadomienie o likwidacji                do 31 sierpnia 2019 r.              Dyrektor szkoły
                dostawców mediów celem
               wypracowania porozumienia
             co do kontynuacji tych dostaw
                  na inny podmiot

7.           Weryfikacja planu dochodów              do 31 sierpnia 2019 r.              Dyrektor szkoły
                    i wydatków
 
8.           Uregulowanie zobowiązań                 do 31 sierpnia 2019 r.               Dyrektor szkoły
           i wyegzekwowanie należności.
           Uregulowanie płatności wobec
             ZUS, US od wypłaconych
          wynagrodzeń i innych świadczeń.

9.         Techniczne zamknięcie sald                do 31 sierpnia 2019 r.               Dyrektor szkoły
          środków na rachunku bankowym
         (przekazanie środków finansowych
          na rachunek bankowy Powiatu
         Skarżyskiego) oraz rozliczenie ZFŚS.
 
10.      1. Przeprowadzenie inwentaryzacji        do 31 sierpnia 2019 r.               Dyrektor szkoły
             składników majątkowych i
             magazynowych drogą spisu
             z natury na dzień 31.08.2019 r.
          2. Przeprowadzenie inwentaryzacji
              druków ścisłego zarachowania
              wg stanu na dzień 31.08.2019 r.
          3. Przeprowadzenie inwentaryzacji
             pozostałych aktywów i pasywów
             drogą porównania danych ksiąg
             rachunkowych z odpowiednimi
             dokumentami i weryfikacji wartości
             tych składników. 

11.        Przekazanie majątku Zespół              do 31 sierpni a2019 r.              Dyrektor szkoły
            Szkół im. Henryka Sienkiewicza                                                            -
         na podstawie protokołu zdawczo                                              Wydział Inwestycji, Mienia
            – odbiorczego.                                                                      i Obsługi Gospodarczej

12.      Przygotowanie sprawozdania            do 31 sierpnia 2019 r.           Dyrektor szkoły
          z zadań oświatowych.                                                      przy udziale Wydziału Edukacji,
                                                                                                   Promocji, Kultury, Sportu
                                                                                                            i Turystyki

13.    Dokonanie wykreśleń szkoły            do 10 września 2019 r.           Dyrektor szkoły/Likwidator
         w Urzędzie Statystycznym,          (zgodnie z obowiązującymi
         Urzędzie Skarbowym wraz                    przepisami)
        z wyrejestrowaniem pracowników,
        jako podatników, wyrejestrowanie
        szkoły z ewidencji podatników
        podatku od nieruchomości oraz
        wyrejestrowanie szkoły, jako
        płatnika i pracowników z
        ewidencji ZUS. 

14.      Przekazanie – przejęcie                     do 30 września 2019 r.         Dyrektor szkoły/Likwidator
        dokumentacji likwidowanej szkoły                                                                 -
       (dot. składników majątkowych,                                                 Wydział Finansowy Starostwa
        księgowych, akt osobowych                                                    Powiatowego w Skarżysku-
       i spraw kadrowych oraz dokumentację                                        Kamiennej
         organizacyjną, z wyjątkiem
        dokumentacji przebiegu nauczania,
        którą likwidator przekazuje do
        Świętokrzyskiego Kuratorium
        Oświaty w Kielcach).

15.    Przygotowanie wymaganych               do 30 wrzesień 2019 r.          Dyrektor szkoły/Likwidator
        ustawami i prawem sprawozdań
        budżetowych, finansowych,
        statystycznych i innych.

16.    Przekazanie kuratorowi                     do 30 września 2019 r.          Dyrektor szkoły/Likwidator
        oświaty dokumentacji
        przebiegu nauczania.

17.    Sporządzenie protokołu zdawczo       do 30 września 2019 r.          Dyrektor szkoły/Likwidator
     – odbiorczego wg stanu na dzień                                                                 -
       31.08.2019 r. Protokół winien                                                  Wydział Finansowy Starostwa
      zawierać m.in. wykaz wierzytelności                                          Powiatowego w Skarżysku-
        (należności i zobowiązań,                                                      Kamiennej
        wykaz spraw sądowych w toku ).

18.     Sporządzenie końcowego               do 30 września 2019 r.             Dyrektor szkoły/Likwidator
         sprawozdania dotyczącego
         czynności związanych z
         likwidacją szkoły wraz z
         załącznikami i przedstawienie
         go Staroście Skarżyskiemu


Uchwała (226kB) pdf  

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (7 czerwca 2019, 08:59:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147