Uchwała nr 23/60/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 3 czerwca 2019w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego” Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730)

Uchwała nr 23/60/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 3 czerwca 2019


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019r. poz. 53 i 730)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego  u c h w a l a,   co  następuje:
 
§ 1. 
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego”.
 
§ 2. 
  1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
  2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego””.
    
§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 

 
§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                    Przewodniczący  Zarządu Powiatu Skarżyskiego                    
       Artur Berus 
Członkowie Zarządu:     
  1.  Anna Leżańska  
  2.  Katarzyna Bilska 
  3.  Tadeusz Bałchanowski 
  4.  Adam Ciok 


Uchwała (212kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (4 czerwca 2019, 10:26:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60