Uchwała nr 22/58/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 maja 2019w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)

Uchwała nr 22/58/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 maja 2019


w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 66 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)


Zarząd Powiatu u c h w a l a co następuje: 

§ 1. 
W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
ul. Sportowa 3 oraz likwidacją Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie odwołuje się Pana Grzegorza Michnowskiego z dniem 31 sierpnia 2019 roku ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 

    Artur Berus 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
Anna Leżańska .........................
Katarzyna Bilska ....................... 
Tadeusz Bałchanowski …............. 
Adam Ciok ….............................

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (31 maja 2019, 08:57:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84