Uchwała nr 3/10/2018Zarządu powiatu Skarżyskiegoz dnia 14 grudnia 2018w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i 1365), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212) oraz uchwałą nr 50/105/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.”

Uchwała nr 3/10/2018
Zarządu powiatu Skarżyskiego
z dnia 14 grudnia 2018


w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 15 ust. 1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723 i 1365), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467 i 2212) oraz uchwałą nr 50/105/2018 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.”Zarząd Powiatu Skarżyskiego, uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2019 r.” powierza się prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z zakresu edukacji prawnej w 2019 r. w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”, ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów oraz  prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej w 2019 r. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. 1 Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kamienna:
Stowarzyszeniu Sursum Corda ul. Lwowska 11; 33-300 Nowy Sącz.


§ 2.
Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, w łącznej wysokości 128 040,00 zł, w tym 64 020,00 zł na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z zakresu edukacji prawnej oraz 64 020,00 zł na prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej.
§ 3.
Szczegółowe prawa i obowiązki stron zostaną określone w odrębnej umowie.
§ 4.
Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają publikacji na stronie internetowej powiatu skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego www.powiat.skarzyski.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Zarządu
                                                                                 Powiatu Skarżyskiego
 
 
                                                                                        Artur Berus
 
 
Członkowie Zarządu:
1. Anna Leżańska              ………………………
2. Katarzyna Bilska            …………………………
3. Tadeusz Bałchanowski ………………………………

Uchwala (285kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Góralczyk (17 grudnia 2018, 12:02:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396