Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr 23/50/2018
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 24 maja 2018


w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63 ust. 1, 10, 14, 16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:
§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej.
§ 2
1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Powołuje się Komisję Konkursową, której skład określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587).
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                   Przewodniczący
                                                                        Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                   Jerzy Żmijewski
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
Artur Berus ........................
Katarzyna Bilska .................
Anna Leżańska ….................
Bogusława Krawczyńska …....
                                                                                           Załącznik Nr 1
                                                                                           do Uchwały 23/50/2018
                                                                                           Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                           z dnia 24 maja 2018 roku
ZARZĄD POWIATU SKARŻYSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, ul. Powstańców Warszawy 11.
1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.
2. Nazwa i adres zespołu, którego dotyczy konkurs – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597). 4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.
5. Oferty sporządzone w języku polskim zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej", w terminie (wpływ do urzędu) do dnia 12 czerwca 2018 roku do godziny 15.30, na adres:
Starostwo Powiatowe ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta

6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzajacego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
7. Na żądanie organu prowadzacego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego.
9. Przewodniczący Komisji powiadomi indywidualnie na piśmie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

                                                                                           Załącznik Nr 2
                                                                                           do Uchwały 23/50/2018
                                                                                           Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                           z dnia 24 maja 2018 roku

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej
Komisja konkursowa w składzie:

1. Jerzy Krawczyk Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Przewodniczący
2. Renata Pacek Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Członek
3. Izabela Kowalska Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Członek
4. Karina Wiśniewska Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę Członek
5. Ewa Pietraszek Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Członek
6. Małgorzata Połeć Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Członek
7. Małgorzata Zielińska - Perczak Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Członek
8. Andrzej Jakubiec Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny Członek
9. Iwona Dębińska Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Członek
10. Mariola Kowalska Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Członek
11. Anna Miernik Przedstawiciel Rady Rodziców Członek
12. Iwona Kowalik Przedstawiciel Rady Rodziców Członek
13. Grażyna Nowak Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Członek
14. Marta Pawlak Przedstawiciel NSZZ “Solidarność” Członek
15. Piotr Czajkowski Przedstawiciel OPZZ “Konfederacja Pracy” Członek
16. Zenon Chaba Przedstawiciel OMZZ „Razem” CzłonekUZASADNIENIE

  W związku ze złożoną rezygnacją ze stanowiska dyrektora z dniem 31-08-2018 roku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej przez Panią Jolantę Nowicką istnieje konieczność wyłonienia kandydata na to stanowisko, który obejmie funkcję dyrektora z dniem 01-09-2018 roku. Zgodnie z art 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz 59 z późniejszymi zmianami) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.

uchwała (87kB) pdf

Opublikował: Anna Bugajska (14 czerwca 2018, 13:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij