Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr 16/41/2018
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 kwietnia 2018


w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku- Kamiennej.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63 ust. 1, 10, 14, 16 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:
§ 1
Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej.
§ 2
1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej,
ul. Konarskiego 20, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
2. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Powołuje się Komisję Konkursową, której skład określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4
Komisja Konkursowa przeprowadza postępowanie konkursowe zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. poz. 1587).
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                             Przewodniczący
                                                                 Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                             Jerzy Żmijewski
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus .................................
2. Katarzyna Bilska ............................
3. Anna Leżańska …............................
4. Bogusława Krawczyńska …................
                                                                                   Załącznik Nr 1
                                                                              do Uchwały 16/41/2018
                                                                         Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                           z dnia 9 kwietnia 2018 roku
ZARZĄD POWIATU SKARŻYSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej, Al. Tysiąclecia 22.
1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.
2. Nazwa i adres zespołu, którego dotyczy konkurs – Zespół Szkół Technicznych im. Armii
Krajowej, Al. Tysiąclecia 22, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597).
4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2:
świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,
6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r.
poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku
kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub
oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;
Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie
podpisane.
5. Oferty sporządzone w języku polskim zawierające komplet wymaganych dokumentów
należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem
telefonu oraz dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej", w terminie (wpływ
do urzędu) do dnia 14 maja 2018 roku do godziny 16.00, na adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Biuro Obsługi Interesanta
6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego
kandydata lub innego dokumentu potwierdzajacego jego tożsamość oraz posiadane
obywatelstwo.
7. Na żądanie organu prowadzacego Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.
8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu
Skarżyskiego.
9. Przewodniczący Komisji powiadomi indywidualnie na piśmie kandydatów o terminie
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
                                                                             Załącznik Nr 2
                                                                       do Uchwały 16/41/2018
                                                                      Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                       z dnia 9 kwietnia 2018 roku
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej
Komisja konkursowa w składzie:
Lp. Imię i nazwisko Przedstawiciel Funkcja w komisji
1. Jerzy Krawczyk Przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę
Przewodniczący
2. Renata Pacek Przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę
Członek
3. Irmina Stochmal-Buczek Przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę
Członek
4. Karina Wiśniewska Przedstawiciel organu
prowadzącego szkołę
Członek
5. Małgorzata Połeć
Przedstawiciel organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny
Członek
6. Ewa Pietraszek
Przedstawiciel organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny
Członek
7. Małgorzata Zielińska - Perczak
Przedstawiciel organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny
Członek
8. Luiza Błoniarz
Przedstawiciel organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny
Członek
9. Arkadiusz Frątczak Przedstawiciel Rady
Pedagogicznej
Członek
10. Ryszard Salata Przedstawiciel Rady
Pedagogicznej
Członek
11. Jacek Kołodziej Przedstawiciel Rady
Rodziców
Członek
12. Agnieszka Figarska Przedstawiciel Rady
Rodziców
Członek
13. Natalia Sasal Przedstawiciel Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Członek
14. Bożena Kwiatkowska Przedstawiciel NSZZ
“Solidarność”
Członek
15. Piotr Czajkowski Przedstawiciel OPZZ
“Konfederacja Pracy”
Członek
16. Zenon Chaba Przedstawiciel OMZZ
„Razem”
Członek
UZASADNIENIE
W związku z upływem okresu powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół
Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej w dniu 31-08-2018 roku istnieje
konieczność wyłonienia kandydata na to stanowisko, który obejmie funkcję dyrektora
z dniem 01-09-2018 roku. Zgodnie z art 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku _
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz 59 z późniejszymi zmianami) kandydata
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.


Opublikował: Anna Bugajska (10 maja 2018, 10:42:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij