Uchwała nr 50/127/2014Zarządu Powiatu Skarzyskiegoz dnia 5 grudnia 2014w sprawie zmiany uchwały Nr 14/33/2014 Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2014. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 90 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z późniejszą zmianą (uchwała nr 326/XLIV/2013 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku)

Uchwała nr 50/127/2014
Zarządu Powiatu Skarzyskiego
z dnia 5 grudnia 2014


w sprawie zmiany uchwały Nr 14/33/2014 Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2014.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 90 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwały nr 242/XXXI/2012 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Skarżyski dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z późniejszą zmianą (uchwała nr 326/XLIV/2013 Rady powiatu Skarżyskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:

§ 1
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 14/33/2014 Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia kwot dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2014., wprowadza się następujące zmiany:
1. ust. 2 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1) dla ucznia/słuchacza liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – 1 036,02 zł. (słownie: jeden tysiąc trzydzieści sześć złotych 2/100), co stanowi miesięczną kwotę dotacji wynoszącą 86,34 zł.,
2. ust. 2 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
4) dla ucznia/słuchacza technikum uzupełniającego dla dorosłych – 1 941,52 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści jeden złotych  52/100), co stanowi miesięczną kwotę dotacji wynoszącą 161,80 zł.,
3. ust. 2 pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:
5) dla ucznia/słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych kształcącej w systemie zaocznym – 1 414,56 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta czternaście złotych 56/100), co stanowi miesięczną kwotę dotacji wynoszącą 117,88 zł.,
4. ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:
6) dla ucznia/słuchacza szkoły policealnej medycznej dla dorosłych kształcącej w systemie stacjonarnym – 3 077,64 zł. (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 64/100), co stanowi miesięczną kwotę dotacji wynoszącą 256,47 zł.,
5. ust. 2 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:
7) dla ucznia/słuchacza szkoły policealnej medycznej dla dorosłych kształcącej
w systemie zaocznym – 1 460,28 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 28/100), co stanowi miesięczną kwotę dotacji wynoszącą 121,69 zł.,
6. ust. 2 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
8) dla ucznia/słuchacza szkoły policealnej medycznej dla młodzieży kształcącej w systemie dziennym – 6 690,90 zł. (słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 90/100), co stanowi miesięczną kwotę dotacji wynoszącą 557,58 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

                                                                                                                   Przewodniczący Zarządu
                                                                                                                     Powiatu Skarżyskiego  
                                                                                                                       
                                                                                                                              Michał Jędrys

Podpisy członków Zarządu Powiatu:
1. Waldemar Mazur ..............................
2. Stanisław Dymarczyk .........................
3. Katarzyna Bilska ...............................

Uchwała (138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karolina Radkiewicz (8 grudnia 2014, 10:30:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533