Uchwała nr 45/119/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 12 listopada 2014powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku.

Uchwała nr 45/119/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 12 listopada 2014


powołania Komisji ds. podziału środków na pomoc zdrowotną nauczycieli.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku.Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1

Powołuje się Komisję ds. podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w składzie:
1.      Michał Jędrys                    - Przewodniczący Komisji – Wicestarosta,
2.      Jan Gajda                        -przedstawiciel Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
                                                 i Polityki Prorodzinnej,
3.      Maria Wroniewska             - przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
4.      Renata Pacek                   -przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
5.      Piotr Lewandowski             - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego,
6.      Paweł Buryło                     - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego,
7.      Janusz Maciejewski            - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
8.      Jolanta Nowicka                 - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych,
9.      Joanna Żurawka                - Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych,
10.  Dorota Nowak-Małek           - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych,
11.  Mariusz Kawa                     - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2
12.  Jacek Bieda                            - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych.
 
  § 2
1.   Zadaniem Komisji jest podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających
z opieki zdrowotnej, których wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej wpłynęły w terminie do dnia 31 października 2014 roku.
2.   Podział środków winien być dokonany w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2014 roku.
 
§ 3
Praca Komisji winna być dokonana w oparciu i na zasadach określonych Regulaminem przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku oraz przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami).
 
§ 4
O terminie posiedzenia Komisji decyduje jej przewodniczący, przy czym ustala się, iż komisja winna zakończyć pracę w terminie do 30 listopada  2014 roku.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
 
                                                                                      Przewodniczący
                                                                             Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
                                                                                      Michał Jędrys
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
 
Waldemar Mazur   ................................
Stanisław Dymarczyk .................................
Katarzyna Bilska   ................................

uchwała Nr 45/119/2014 (153kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Górlaczyk (17 listopada 2014, 13:53:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591