Uchwała nr 39/113/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 października 2014w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

Uchwała nr 39/113/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 października 2014


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. “Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej".
   
§ 2
1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniu oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Zakup autobusu dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej".
 
§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                       Przewodniczący
                                                                           Zarządu Powiatu Skarżyskiego

                                                                                         Michał Jędrys
Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Mazur ..........................
2. Stanisław Dymarczyk .....................
3. Katarzyna Bilska ...........................

Uchwała (139kB) pdf
siwz (162kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (255kB) pdf
Oświadczenie z art. 24 (29kB) word
Oświadczenie (28kB) word
Grupa kapitałowa - oświadczenie (64kB) word
Oferta (52kB) word
Projekt umowy (147kB) pdf
Załącznik do oferty (72kB) word

metryczka


Opublikował: Karolina Radkiewicz (9 października 2014, 13:08:08)

Ostatnia zmiana: Karolina Radkiewicz (9 października 2014, 13:08:59)
Zmieniono: Zmiana numeru uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 571