Uchwała nr 39/111/2014Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 października 2014w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu wideo w ramach zadania „Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej””Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

Uchwała nr 39/111/2014
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 października 2014


w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu wideo w ramach zadania „Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej””

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:


§ 1
Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu wideo w ramach zadania „Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej””.
 
§ 2
1. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do podpisania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o której mowa w § 1.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Skarżyskiego do powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowaniu oraz do zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu wideo w ramach zadania „Zakup wyposażenia do biblioteki pedagogicznej””.
 
§ 3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Przewodniczący
                                                                           Zarządu Powiatu Skarżyskiego

                                                                                          Michał Jędrys
Członkowie Zarządu:
1. Waldemar Mazur ...................
2. Stanisław Dymarczyk ..............
3. Katarzyna Bilska ....................

Uchwała (138kB) pdf
siwz (352kB) pdf
Oferta (48kB) word
Oświadczenie z art. 24 (29kB) word
Oświadczenie (28kB) word
Grupa kapitałowa - oświadczenie (64kB) word
Umowa - kopia (146kB) pdf
Zamówienie (34kB) excel

metryczka


Opublikował: Karolina Radkiewicz (9 października 2014, 12:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559